ул. Ген. Скобелев  44   email: office@teos.biz
тел. (+359 52) 609889, GSM (+359 887) 803 336


 

 

Кантора ТЕОС извършва следните услуги:

 • инвестиционно и правно консултиране по сделки с недвижими имоти и тяхното осъществяване; подготовка на всички видове документи; проверки за наличие на тежести;

 • пазарни проучвания, изготвяне и реализиране на успешни стратегии за продажба /на промишлени предприятия, хотели, ресторанти, заведения, почивни бази, складове, халета, селскостопански сгради, търговски центрове, клиники и др.; /

 • изготвяне на пазарни оценки;

 • консултански услуги при избор на кредит в различни финасови институции

 • съдействие за получаване промяна на статут на имоти;

 • застраховане, свързано с недвижимости.

 • регистриране на фирми на чуждестранни граждани, водене на документация

 • съдействие за отремонтиране на имота, изготвяне на оферта
 

 

 

 

Управление и Поддръжка на Недвижими Имоти

 • Представителство на Собственика на Имота пред държавни, общински и частни институции и организации, включително проверка и внасяне на дължими данъци и такси от името и за сметка на Собственика;

 • Представителство на Собственика на Имота пред общото събрание на собствениците (при етажна собственост), включително организиране, контролиране и отчитане разходването на общи средства;

 • Представителство на Собственика пред Организациите, предлагащи доставка на режийни услуги. Плащане от името и за сметка на Собственика на сметки по текущото потребеление на Имота;

 • Фасилитиране на дейности по поддръжка и обслужване на общи части от името и за сметка на Собственика

 • Следене за навременното плащане на наеми и консумативи;

 • Събиране и предаване на дължими наеми и вноски;

 • Съхранение на предоставени от наемателите депозити и използването им в случай на необходимост

 • Информиране Собственика за текущото състояние на Имота;

 • Ежемесечно (или периодично) отчитане пред Собственика;

 • Обобщен годишен отчет;

 • Съхранение на цялостната документация и информация относно Управлението на Имота. Предоставяне на документи пред Собственика в случай на изискване.

 • Ежемесечна проверка на състоянието на Имота;

 • Отстраняване на аварии;

 • План за действия в извънредни ситуации

 • Организиране, ръководене и контролиране поддръжката на Имота и прилежащите му площи (почистване, охрана, озеленяване и други);

 • Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на довършителни ремонтни дейности в Имота (за имоти ново строителство);

 • Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на периодични или еднократни ремонтни дейности в Имота по желание на Собственика (освежителни, преустройствени и други);

 • Организиране и провеждане на огледи на Имота

 • Други допълнителни услуги, по желание на Собственика

 • Таксите за управление се определят в зависимост от вида на конкретния имот и желаните от клиента услуги
нагоре